TIETOJA ATEX-DIREKTIIVISTÄ 2014/34/EU

VAARALLISELLA ALUEELLA TYÖSKENTEL{2][3}YYN LIITTYY RISKI!

Vaarallinen alue on määritetty tilaksi, jossa voi esiintyä räjähdysvaarallinen ilmaseos. Tällainen tila asettaa erikoisvaatimuksia sähkölaitteiden rakenteelle ja käytölle.

TURVAPÄÄLLIKKÖ!

Vaarallisella alueella tapahtuva tahaton räjähdys voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Vain valtuutettu valvoja saa päättää eri alueilla käytettävien valaisimien ATEX-luokituksen tarkan harkinnan jälkeen.

MIKÄ RÄJÄHDYS ON JA MITEN SE TAPAHTUU?

Räjähtävä ilmaseos muodostuu, kun ilmassa on syttyviä aineita KAASUN, HÖYRYN TAI SUMUN muodossa sellaisessa suhteessa, että ne voivat syttyä palamaan korkean LÄMPÖTILAN, VALOKAAREN TAI KIPINÖIDEN vaikutuksesta

Vaarallisissa tiloissa käytettyjen valaisinlaitteiden on oltava turvallisia käyttää, minkä vuoksi niiden on täytettävä ATEX 2014/34 (EU) -direktiivin vaatimukset

ATEX-DIREKTIIVIN NOUDATTAMINEN

ATEX-direktiivi on direktiivi, jonka Euroopan unioni on antanut räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävistä tuotteista. ATEX-direktiivin 1994/9/EY noudattamisesta tuli valmistajille ja loppukäyttäjille pakollista 1.7.2003. Uusi direktiivi 2014/34/EU julkaistiin 26.2.2014 ja saatettiin voimaan 20.4.2016.

ATEX-direktiivissä 2014/34/EU määrätään, että valmistajien on toimitettava asianmukaisesti sertifioidut sähkölaitteet käyttöön räjähdysvaarallisissa tiloissa. Työntekijöitä koskee lisäksi toinen ATEX-direktiivi (1999/92/EY), jolla säännellään vaatimuksia räjähdyskelpoisten ilmaseosten vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi. Molempien direktiivien noudattaminen on pakollista.

Direktiivit edellyttävät, että kaikki tilat luokitellaan räjähdysvaaran perusteella ja että tiloissa käytetään vain asianmukaisesti sertifioituja laitteita, jotka soveltuvat luokituksen perusteella käyttöön tilassa. Aiemmassa CENELEC-järjestelmässä (aiempi direktiivi) tilat jaettiin kolmeen luokkaan: Tilaluokka 2, tilaluokka 1 ja tilaluokka 0 riskitason mukaan vaihdellen. ATEX-direktiivissä kaikki tilaluokat on yhdistetty johonkin kategoriaan ja kaikki sähkölaitteet on ryhmitelty kategorioiden perusteella niiden turvallisen käyttötilan vahvistamiseksi.

Uuden ATEX-direktiivin tilaluokkiin 0 ja 1 sovelletaan standardia EN 60079-0:2012, joka tuli voimaan huhtikuussa 2015. Tärkein muutos oli vaatimus antistaattisen materiaalin valamisesta muotoon tai antistaattisen pinnoitteen käyttämisestä tuotteissa, jotta ne läpäisevät ankaran ATEX-testin. Joissakin malleissa muutokset vaikuttivat valotehoon. Peli investoi kuitenkin tutkimus- ja kehitystyöhön valaistusjärjestelmiensä korkean suorituskyvyn takaamiseksi, jotta työtilat voidaan valaista tehokkaasti ja työturvallisuusstandardit täyttää asianmukaisesti.

 ATEX-TYÖTILAT JA KATEGORIAT

Vaaralliset tilat jaetaan seuraaviin tilaluokkiin:

 • 0, 1, 2 (kaasu, höyry ja sumu)
 • 20, 21, 22 (pöly)

Näissä tilaluokissa käyttöön hyväksytyt valaisimet on jaettu kategorioihin (1, 2 ja 3)

ATEX-KOODI

ONKO VALAISIMELLANI OIKEA ATEX-SERTIFIKAATTI?

ATEX-direktiivin 2014/34/EU tiukkojen vaatimusten edellyttämällä tavalla Peli-valaisimet on testattu sen varmistamiseksi, että ne eivät aiheuta syttymisvaaraa vaarallisissa tiloissa käytettynä. Valaisimien iskun- ja pudotuksenkestävyys, vaativien ympäristöolosuhteiden kestävyys ja vähintään IP54-luokan vesi- ja pölytiiviys on testattu tiukoissa testeissä hyväksytyissä laboratorioissa. Rakenne varmistaa pitkän käyttöiän ja turvallisuuden. Valaisimet, joilla on kaasuhyväksyntä, eivät edellytä iskutestiä. Kaasuhyväksyttyjen valaisimien on täytettävä vain IPX4-suojaustason vaatimukset (kaasuhyväksyntä ei edellytä IP5X-pölytestiä. Pölyhyväksyntä edellyttää IP6X-pölytestin läpäisemistä).

Kaikissa ATEX-sertifioiduissa valaisemissa pitäisi olla koodi runkoon painettuna. Koodi ilmaisee käyttäjälle, missä tilaluokassa valaisinta voidaan turvallisesti käyttää ilman räjähdyksen riskiä.
 
 
 
 • KAASURYHMÄ
  Kaasut jaetaan kahteen ryhmään alemman ja ylemmän räjähdysrajan arvojen perusteella.
"
 • LÄMPÖTILALUOKKA
 • Leimahduspiste on celsiusasteina ilmaistu lämpötila, jossa kaasu syttyy itsestään ilman muuta syttymislähdettä.
 • Koska syttymisenergia ja syttymislämpötila EIVÄT korreloi keskenään kaasuryhmissä, käyttöön otettiin lämpötilakoodi:
 • Lämpötilaluokka perustuu käyttöön olosuhteissa, joissa ympäristön lämpötila on -20/*40ºC (ei tarvetta osoittaa). Jos ympäristön lämpötila poikkeaa edellä esitetystä, se on osoitettava.
 • PÖLYRYHMÄ
  Alueet, joilla ilmenee pölyseoksia, on määritetty ryhmän III alueina. Näillä alueilla voidaan käyttää laitteita, jotka on tarkoitettu käyttöön[3]muunlaisissa räjähtäviä ilmaseoksia sisältävissä tiloissa kuin kaivoksissa kaivoskaasujen vaikutusalueella.
PINNAN MAKSIMILÄMPÖTILA

Ryhmän III sähkölaitteisiin on merkitty lämpötila T-etuliitteellä. Se ilmaisee todellisen maksimilämpötilan, johon laitteen pinta voi kohota ja jonka räjähtävä pölyilmaseos voi kohdata. Määritetyn räjähdysvaarallisen pölyilmaseoksen syttymislämpötilan on oltava suruempi kuin sähkölaitteeseen merkitty pinnan maksimilämpötila.

TAVALLISTEN SYTTYVIEN PÖLYJEN SYTTYMISLÄMPÖTILAT

Räjähdysvaarallisia tiloja varten määritetyt turvallisuushyväksynnät koskevat myös paristoja, joilla laite toimii. Eri paristot voivat käyttäytyä eri tavoin. ATEX-sertifikaatit voivat siten poiketa erilaisten testitulosten perusteella (esim. lämpötilaluokituksen osalta). Sen vuoksi on erittäin tärkeää käyttää VAIN paristoja, joita on käytetty testeissä, joiden perusteella ATEX-sertifikaatti on myönnetty.

Ex-sertifikaatti ei ole voimassa käytettäessä muunlaisia paristoja.

IP-LUOKITUSKAAVIO

Kotelointiluokka eli IP-luokka (Ingress Protection) määritetään kansainvälisen EN 60529 -standardin perusteella. Sähkölaitteiden koteloinnin suojaustaso kiinteitä aineita ja nesteitä vastaan (kappaleita, hiukkasia, pölyä, vettä jne. vastaan) arvioidaan. Mitä suurempi jokainen numero on, sitä parempi suojauksen taso on.

LUOKITUS YHDYSVALLOISSA VERRATTUNA LUOKITUKSEEN EUROOPASSA

Eri sertifiointielimet sääntelevät räjähdysvaarallisilla alueilla käyttöön hyväksyttyjen laitteiden luokitusta. Pohjois-Amerikassa FM (Factory Mutual) ja UL (Underwriters Laboratories) vastaavat standardeista, testauksesta ja sertifioinnista Yhdysvalloissa ja CSA (Canadian Standard Association) Kanadassa. Pohjois-Amerikan ulkopuolella vastaavia organisaatioita ovat ATEX (Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosives) ja IEC (International Electrotechnical Commission), joiden laatimat standardit ovat kansainvälisesti tunnustettuja.

 

ATEX-VALAISIMIEN ASIANTUNTIJAT

Peli Products on valmistanut vuodesta 1976 lähtien ADVANCED-VALAISTUSJÄRJESTELMIÄ, joille on myönnetty korkeimman tason turvallisuussertifikaatit. Luomme jatkuvasti innovaatioita ja ylitämme odotukset, Peli on suunniteltu elämää varten.

Peli Products varmistaa, että kaikkia sääntöjä ja standardeja noudatetaan tarkkaan, vaikka se tarkoittaisi toisinaan suuria investointeja tutkimus- ja kehitystyöhön tai tuotteiden markkinoille saamiseen kuluvan ajan pidentymistä. Peli-valaisimet on valmistettu käyttämällä ensiluokkaisia materiaaleja noudattamalla uutta ATEX-direktiiviä (2014/34/EU). Käytämme antistaattisia materiaaleja suurimman sallitun pinta-alan ylittyessä.

 

 • yli 20 mallilla on ATEX-sertifikaatti käyttöön tilaluokissa 0 ja 1
 • Valmistettu lujista antistaattisista materiaaleista
 • Vähintään IP54-luokan vesi- ja pölysuojaus
 • Sertifiointilaitoksina vain ATEX-ilmoituselimet

TILALUOKAN 0 JA 1 PELI-VALAISIMIEN, PELI-OTSALAMPPUJEN JA PELI-VALAISTUSJÄRJESTELMIEN KESKEISET OMINAISUUDET.

Katso koko valikoima

Lisätietoja valaisilaitteiden ATEX-direktiivistä saat Pelin ATEX-verkkoseminaareista.
REKISTERÖIDY NYT:  peli.com/webinars tai lataa ATEX-ohjeistuksemme